Polityka prywatności
1. zakres niniejszej polityki prywatności
Przed skorzystaniem z usług tej strony internetowej prosimy o potwierdzenie, że zapoznali się Państwo i akceptują wszystkie warunki określone w niniejszej polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tym w całości lub w części, prosimy nie korzystać z usług tej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez tę stronę internetową, a nie przez inne firmy lub osoby, które nie są naszą własnością lub nie są przez nas kontrolowane. Za pomocą niniejszej strony internetowej można zamieszczać linki do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, z których każda jest osobą fizyczną. Zbieranie danych jest przetwarzane zgodnie z polityką prywatności ich strony internetowej i nie jest związane z naszą firmą.
2) Powiadomienie o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
(1) Cel gromadzenia danych: współpraca z osobami trzecimi w celu świadczenia usług związanych z firmą, marketingu, zarządzania klientami, zarządzania członkami oraz innych działań marketingowych i promocyjnych.
(2) Kategorie danych osobowych: kategorie identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail), kategorie charakterystyczne (wiek, płeć, data urodzenia itp.), kategorie kontekstu społecznego (zainteresowania, czas wolny, styl życia, wzorce konsumpcji itp.), inne (e-mail korespondencyjny, wiadomości na stronie internetowej, informacje o ścieżce automatycznie rejestrowane przez system itp.)
(3) Okres wykorzystania danych osobowych: sześć miesięcy po wygaśnięciu i zakończeniu członkostwa na tej stronie; w przypadku braku członkostwa sześć miesięcy po ustaniu celu gromadzenia danych osobowych.
(4) Obszar wykorzystania danych osobowych: miejsce prowadzenia działalności przez firmę i host serwera.
(5) Komu dane osobowe są wykorzystywane: firmie i osobom trzecim zakontraktowanym przez firmę (np. dostawcom zapewniającym logistykę, przepływ gotówki lub upominki na imprezy, eksponaty); jeśli firma gromadzi je wspólnie z innymi dostawcami, jest to podane w zbiorczej kampanii zbierania danych.
(6) Jak wykorzystywane są dane osobowe: zgodnie z zakresem celów, dla których są zbierane oraz niniejszą polityką prywatności.
(7) Sposób korzystania z praw do danych użytkownika: użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych lub żądania dostępu, żądania kopiowania, żądania uzupełnień lub poprawek, żądania zaprzestania gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania oraz żądania usunięcia, zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
(8) Opcjonalny opis danych osobowych: jeśli zbieramy dane osobowe, odpowiednie strony lub dokumenty są podane jako opcjonalne, tylko po to, aby zapewnić Państwu lepsze doświadczenie w korzystaniu z tej strony internetowej i nie wpływają na Państwa prawo do korzystania z tej strony.
3) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Za zgodą użytkownika firma może zamieścić niektóre informacje z tej strony na stronie informacyjnej o wydarzeniu w społeczności za pośrednictwem Facebooka lub podobnych systemów usług społecznościowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na zamieszczanie takich informacji, nie klikaj przycisku opt-in ani nie korzystaj ze społeczności. Jeśli nie zgadzasz się na zamieszczanie takich informacji, nie klikaj przycisku opt-in lub skorzystaj z mechanizmu członkostwa w serwisie społecznościowym, aby usunąć takie informacje lub odmówić dalszego zamieszczania ich na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań, nadal możesz skontaktować się z Firmą, a my pomożemy Ci w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemu. Spółka nie będzie samowolnie przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do wykonania odpowiednich czynności przez organy sądowe, prokuratorskie lub właściwe organy, lub w powiązaniu z dostawcami Spółki będącymi osobami trzecimi. W przypadku, gdy Spółka lub ta strona zostanie przejęta przez inną osobę trzecią lub aktywa, co spowoduje zmianę praw do zarządzania, Spółka zamieści odpowiednie szczegóły na tej stronie z wyprzedzeniem, a wszystkie lub część informacji o użytkownikach będących w posiadaniu Spółki może zostać przekazana osobie trzeciej zgodnie z warunkami zmiany praw do zarządzania. 4) Technologia buforowania
W celu przyszłej identyfikacji Spółka może ustawić i uzyskać dostęp do plików cookie na komputerze użytkownika podczas korzystania z usług tej strony internetowej. Użytkownik może zdecydować, czy chce zezwolić na korzystanie z technologii plików cookie poprzez ustawienia swojego komputera osobistego lub urządzenia internetowego. W przypadku wyłączenia plików cookie, korzystanie z usług tej strony internetowej może być utrudnione lub ograniczone w zakresie niektórych funkcji. 5) Poufność i bezpieczeństwo
Nasi pracownicy będą mieli ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne w celu dostarczenia Państwu produktów lub usług. Aby chronić bezpieczeństwo konta i danych osobowych, prosimy nie udostępniać numeru konta osobistego i hasła osobom trzecim ani nie pozwalać im na korzystanie z danych osobowych w celu ubiegania się o numer konta i hasło. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz ponosił odpowiedzialność za konsekwencje. Jeśli Twoje konto i hasło są zagrożone W każdym przypadku, należy natychmiast zmienić hasło lub powiadomić Spółkę o zawieszeniu konta (Spółka może poprosić o sprawdzenie danych osobowych). Internet nie jest bezpiecznym środowiskiem do przesyłania informacji. Podczas korzystania z tej strony internetowej należy unikać przekazywania wrażliwych danych osobowych innym osobom lub ujawniania ich publicznie na stronie internetowej. 6) Ochrona małoletnich
Ta strona nie jest przeznaczona specjalnie dla osób niepełnoletnich/dzieci. Osoby niepełnoletnie, które wyrażają zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych podczas korzystania z tej strony internetowej, powinny to zrobić przez tego samego przedstawiciela prawnego lub opiekuna. Przedstawiciel prawny lub opiekun może zażądać od firmy zaprzestania gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania niektórych kont specjalnych i związanych z nimi danych osobowych. 7) Polityka prywatności
W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, użytkownik zostanie powiadomiony o istotnych zmianach za pośrednictwem podanego przez siebie e-maila lub wiadomości tekstowej, a zmiany zostaną umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na takie zmiany lub modyfikacje, prosimy o zaprzestanie korzystania z usług tej strony i skontaktowanie się z nami w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Informujemy, że przestaniemy zbierać, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe.