Polityka wysyłkowa
[Notes on Trading].
Platforma ta oferuje ograniczoną liczbę produktów. Prosimy o jak najszybsze zakończenie procesu składania zamówienia po dokonaniu wyboru. Dodanie go do koszyka nie oznacza, że zamówienie zostało zrealizowane. Jeśli inny użytkownik zakończy proces składania zamówienia przed Tobą, system poinformuje Cię, że Twój przedmiot jest wyprzedany, więc usuń go z koszyka.
Musisz złożyć zamówienie zgodnie z mechanizmem ilościowym i cenowym udostępnionym przez platformę dla potwierdzonych produktów. Spółka przyjmuje zamówienia na treść zamówienia, chyba że w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia zaistnieje ważna przyczyna odmowy. Jeżeli jednak dokonałeś płatności, transakcję uważa się za zawartą, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Platforma musi ustalić limit liczby zamówień, które indywidualny konsument może złożyć na konkretny produkt. W przypadku przekroczenia limitu ilościowego lub złożenia wielu zamówień przez tego samego konsumenta na wielu kontach, platforma będzie odpowiedzialna jedynie za wysyłkę limitu ilościowego do indywidualnego konsumenta.
Dostawa towarów na tej platformie odbywa się w oparciu o sposób wybrany i określony przez Ciebie w momencie składania zamówienia. Wycena towaru nie obejmuje kosztów wysyłki. Jeśli jednak zakwalifikujesz się do pewnych promocji, koszty wysyłki zostaną pokryte przez firmę w oparciu o wybrany sposób wysyłki. Jeśli częściowy zwrot nie kwalifikuje się do obniżonych kosztów wysyłki, Spółka obciąży pierwotny koszt wysyłki zamówienia na poczet zwrotu kosztów rezygnacji (koszty wysyłki podlegają ogłoszeniu przez platformę w momencie składania zamówienia). Z prawa do odstąpienia od umowy należy skorzystać w terminie 7 dni od otrzymania towaru zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie konsumentów. Uwaga: okres upgradu nie jest okresem próbnym. Jest on wykorzystywany jedynie do oceny, czy dokonali Państwo zakupu produktu. Jeżeli zwracany produkt nie jest w nowym i kompletnym stanie (łącznie z oryginalnym opakowaniem produktu), może to wpłynąć na Twoje prawo do rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy.
Jeśli jesteśmy zobowiązani przez prawo lub umowę do zwrotu pieniędzy, zgadzasz się, że zwrócimy Ci pieniądze z góry na Twoje konto online na Platformie. Zawsze należy rozliczyć się z salda konta internetowego i zażądać zwrotu pieniędzy na konto fizyczne. Spółka będzie odpowiedzialna za odpowiednie opłaty manipulacyjne. W sprawach nieobjętych Platformą należy zapoznać się z instrukcją zakupów na Platformie. Prawa własności intelektualnej
Wszystkie treści na tej platformie, w tym między innymi: zdjęcia produktów, zdjęcia modeli, ilustracje artystyczne, struktura platformy, programowanie, układ ekranu platformy, układ projektu, znaki towarowe, inne logo lub informacje itp. są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, prawem patentowym, prawem tajemnicy handlowej oraz prawem uczciwego handlu i stanowią własność intelektualną Firmy lub odpowiedniego posiadacza praw zgodnie z prawem. Bez uprzedniej zgody lub upoważnienia Spółki lub właściciela praw, nie wolno ich używać w sposób arbitralny, aby uniknąć naruszenia lub nielegalnej odpowiedzialności.
Naruszenie umowy
Użytkownik zgadza się, że w przypadku sporu wynikającego z korzystania z Platformy lub zakupu na niej, o ile prawo nie stanowi inaczej, odpowiedzialność Użytkownika jest ograniczona do trzykrotności kwoty faktycznie zapłaconej Spółce za korzystanie lub zakup. Dotyczy to również odpowiedzialności Użytkownika wobec Spółki za naruszenie warunków korzystania z Platformy lub inne naruszenia umowy.
[Zawieszenie świadczenia usług i zrzeczenie się odpowiedzialności
Spółka będzie utrzymywać normalne funkcjonowanie Platformy w sposób i przy użyciu technologii, która jest zgodna z aktualnymi ogólnie uzasadnionymi oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia wszystkich lub części usług na Platformie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika w następujących okolicznościach, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane tym faktem.
Przeniesienie, wymiana, aktualizacja, konserwacja lub naprawa oprogramowania i sprzętu komputerowego związanego z Platformą; Przerwanie lub zakłócenie świadczenia usług spowodowane klęskami żywiołowymi lub innymi czynnikami siły wyższej; Zawieszenie lub zakłócenie świadczenia usług z powodu przerwania świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne lub strony internetowe lub z innych przyczyn niezależnych od Firmy; Informacje wyświetlane na Platformie są dotknięte błędami zewnętrznymi lub są sfałszowane, manipulowane, usunięte lub odzyskane, lub system jest przerwany lub nie może Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług na rzecz użytkownika z naruszeniem warunków korzystania z platformy lub przepisów prawa; inne okoliczności, które Spółka uzna za konieczne do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług. Gdy Spółka przewiduje, że plan konserwacji sprzętu i oprogramowania może doprowadzić do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług tej strony internetowej, to w miarę możliwości przed zaistnieniem takiej sytuacji zamieści na platformie stosowne ogłoszenie. [Naruszenie umowy
W celu ochrony praw i interesów wszystkich użytkowników tej platformy, Spółka może zawiesić lub odebrać uprawnienia do zakupów lub odmówić dostępu do wszystkich lub części usług tej platformy, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności: podanie nieprawidłowych lub fałszywych informacji w celu zalogowania się; nieautoryzowane użycie kart kredytowych lub inne nieuczciwe użycie kont finansowych; wysłane paczki są zwracane z powodu czynników osobistych lub przekroczenie liczby niepodjętych przesyłek określonej przez Spółkę (1) Odbiór i zapłata w supermarkecie oraz brak odbioru w wyznaczonym sklepie w terminie zgłoszenia
Odbiór towaru w wyznaczonym sklepie w terminie zgłoszenia
(2) Wybierz dostawę do domu i zapłać przy odbiorze. Nikt nie podpisuje się pod przesyłką lub odmawia jej przyjęcia, gdy jest dostarczana przez firmę logistyczną Wszelkie inne naruszenia warunków korzystania z platformy lub inne naruszenia prawa, nieprzestrzeganie umowy między stronami, złośliwe nadużywanie praw do serwisu. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej firmy za zawieszenie lub zakończenie uprawnień do dokonywania zakupów zgodnie z Warunkami korzystania z Platformy lub za odmowę korzystania z całości lub części Usług Platformy bez zgody użytkownika. Obowiązki lub zobowiązania osób trzecich. [Ważność niniejszej zgody, prawo właściwe i sąd właściwy]
Nieważność całości lub części niniejszych Warunków korzystania z Platformy nie wpływa na ważność jakiejkolwiek innej umowy. Prawa i obowiązki między użytkownikiem a Firmą są określane zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Platformy oraz odpowiednimi obowiązującymi ogłoszeniami lub kodeksami. W przypadku jakichkolwiek sporów, Użytkownik może złożyć reklamację lub odpowiedzieć na dane kontaktowe obsługi klienta zarejestrowane na Platformie, a obie strony rozwiążą sprawę w drodze negocjacji w dobrej wierze i na zasadach uczciwości, wiarygodności, równości i wzajemności. Jeżeli spór nie może być rozwiązany w drodze negocjacji, strony ustalają, że sądem właściwym dla pierwszej instancji będzie sąd okręgowy, chyba że prawo stanowi inaczej.